Termes i Condicions de Compra de TramitaTu

AVÍS: LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS D‘ÚS

1. INFORMACIÓ

TRAMITATU SL, amb domicili a Alfons XII 18, Ent 1a, 08006 Barcelona, vol informar els usuaris que accedeixin o utilitzin els serveis, aplicacions, eines i, en general, continguts inclosos en tramitatu.com (en endavant, la "Plataforma") de les condicions aplicables a l‘accés i navegació per la mateixa.

2. OBJECTIU

L‘objectiu d‘TRAMITATU és: Plataforma d‘assessorament gratuït. Descàrrega de documentació amb instruccions de presentació, per a tot tipus de tràmits tècnics administratius, indispensables per a la concessió d‘autoritzacions, permisos i llicències relacionats amb l‘obertura o ampliació de qualsevol negoci on no es requereix la certificació d‘un facultatiu.

3. ÚS DE LA PLATAFORMA I DEURES DELS VISITANTS I USUARIS

En visitar la Plataforma, vostè adquireix la condició de visitant de la mateixa. Si es registra, adquireix la condició d‘usuari registrat. La navegació per la Plataforma i la utilització de la mateixa signifiquen la seva acceptació com a visitant o usuari de totes i cadascuna de les presents condicions d‘ús, així com de les condicions particulars que, si escau, regeixin la utilització de la Plataforma o de els serveis vinculats a la mateixa.

TRAMITATU podrà, en qualsevol moment i sense previ avís, modificar la presentació i configuració de la Plataforma, així com les condicions requerides per al seu ús. En el cas que es produeixin, seran exposades a la Plataforma perquè el visitant o usuari pugui conèixer-les abans utilitzar-la. La utilització de la Plataforma un cop modificades les condicions d‘ús significarà l‘acceptació pel visitant o usuari de les condicions així modificades.

Si no desitja convertir-se en visitant o usuari de TRAMITATU NO formalitzi el present contracte. NO accepti les Condicions d‘ús de TRAMITATU, NO feu clic a "TERMES I CONDICIONS".

En cas d‘acceptar i convertir-se en usuari de TRAMITATU, reconeix haver llegit les Condicions d‘Ús, entendre-les i comprès els seus termes i s‘obliga al seu compliment.

4. VISITANTS I USUARIS DE LA PLATAFORMA

Per l‘ús o la visita de la Plataforma, l‘usuari manifesta i garanteix que és major de divuit anys, reservant TRAMITATU, les accions que consideri oportunes per comprovar-ho.

TRAMITATU podrà denegar o retirar en qualsevol moment i sense necessitat d‘avís previ, l‘accés a la Plataforma a aquells visitants o usuaris que contravinguin el que estableixen les presents condicions d‘ús, en la llei, els costums o l‘ordre públic.

L‘accés a la Plataforma és lliure i gratuït. Per poder accedir a certs continguts de la Plataforma TRAMITATU sol•licitarà a l‘usuari que es registri a la Plataforma, podent ser usuari registrat gratuït o usuari registrat abonat, si finalment encarrega un servei a TRAMITATU. Les dades demanades seran sotmesos a la política de privacitat prevista en les presents condicions generals i en la POLÍTICA DE PRIVACITAT.

El password o contrasenya atorgada a l‘usuari per a registrar-se, sempre validada per TRAMITATU, es considerarà un element identificador i habilitador. La contrasenya tindrà caràcter personal i intransferible i serà tractada com una dada de caràcter personal.

- L‘usuari s‘obliga a guardar la deguda diligència en la conservació de la contrasenya, prenent les mesures de seguretat adequades, assumint en cas contrari, les conseqüències que puguin derivar de l‘ús de la mateixa per terceres persones diferents de l‘usuari, eximint de tota responsabilitat a TRAMITATU per qualsevol tipus d‘ús no autoritzat de la contrasenya.

L‘usuari haurà de responsabilitzar per totes les operacions efectuades amb la seva contrasenya, no podent comercialitzar amb ella ni cedir-la a un tercer.

L‘usuari es compromet a notificar a TRAMITATU de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l‘accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

Així mateix, TRAMITATU podrà contactar amb l‘usuari per comprovar les dades proporcionades per aquest i pot donar de baixa a un usuari si aquest ha proporcionat dades falses.

5. CONTINGUT QUE FACILITA L‘USUARI A LA PLATAFORMA

Tota la informació i dades que facilita l‘usuari a TRAMITATU són propietat d‘aquell, però accedeix a que siguin tractades per TRAMITATU amb fins comercials i de publicitat i a possibles cessions a tercers, tal com s‘expressa en la POLÍTICA DE PRIVACITAT del lloc, podent sol•licitar en qualsevol moment l‘exercici dels seus drets ARCO (drets d‘accés, rectificació, cancel•lació i oposició LOPD). Si l‘usuari ha proporcionat dades errònies o falses a la Plataforma, TRAMITATU no podrà actuar davant de l‘Administració o una altra entitat, privada o pública, de cap manera, i queda exonerada de qualsevol responsabilitat per l‘ús d‘aquesta informació.

També concedeix a TRAMITATU la totalitat dels drets d‘explotació (incloent els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació) dels continguts, informacions, dades, fotografies, vídeos i de qualssevol altres continguts que pugi a la Plataforma. Així doncs, l‘usuari permet a TRAMITATU a modificar o adaptar els continguts facilitats, directament o a través de tercers, per a poder dur a terme els treballs i serveis sol•licitats.

Tots els continguts i informació facilitada a la Plataforma ha de ser certa, veraç, no confidencial i que no viola drets de tercers. En cas de complir-se aquestes condicions, TRAMITATU mai serà responsable de les conseqüències derivades d‘aquesta falsedat o error.

L‘usuari manifesta i garanteix que: (1) és l‘únic i exclusiu titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial sobre els Continguts o que el titular d‘aquests drets li ha atorgat una llicència o autorització, i que en aquesta condició està plenament facultat per cedir a TRAMITATU els drets objecte de les presents condicions, de manera que ni el seu contingut, ni la seva explotació o utilització en la forma prevista en les presents condicions infringirà cap dret de tercers, ja sigui de propietat industrial, intel•lectual, secret comercial, dret d‘imatge o qualsevol altre; (2) no hi ha cap reclamació, judicial ni extrajudicial que afecti cap dels continguts i no ha estat alertat sobre la possibilitat que tal reclamació sigui interposada, ni coneix l‘existència de cap raó que pogués motivar la interposició d‘aquesta reclamació; (3) els continguts no contenen cap element que violi cap llei o regulació aplicable, ni difamen o violen els drets d‘intimitat, honor o imatge de tercers; (4) no existeixen, ni durant la vigència d‘aquestes condicions contraurà amb tercers, compromisos o gravàmens de cap mena que puguin afectar el pacífic exercici per part de TRAMITATU dels drets objecte de les presents condicions; (5)) ha obtingut les autoritzacions necessàries de les persones que apareixen en els continguts, si fos necessari; i (7) ha abonat qualssevol quantitats que poguessin haver generat els continguts en concepte de drets d‘autor davant qualssevol entitats de gestió o altres tercers. Quan sigui aplicable, l‘usuari guardarà i tindrà a disposició de TRAMITATU les autoritzacions o llicències previstes en aquest apartat.

L‘usuari serà sempre l‘únic responsable dels continguts que comparteixi amb la Plataforma i de les conseqüències que això impliqui. TRAMITATU no assumeix cap responsabilitat respecte dels continguts compartits per l‘usuari. L‘usuari serà l‘únic responsable per les reclamacions que puguin sorgir de tercers relacionades de qualsevol manera amb els continguts que aquest hagi compartit amb la Plataforma.

6. INDEMNITZACIONS

L‘usuari mantindrà indemne TRAMITATU pels danys, pèrdues i costos (incloses les costes processals o honoraris d‘advocats, o altres qualssevol costos) que facin referència a qualsevol reclamació deguda a l’ incompliment del present Contracte, a qualsevol contingut que comparteixi el usuari en la Plataforma i qualsevol altra activitat en què participi en o a través d‘TRAMITATU.

7. MISSATGES DE LA PLATAFORMA

TRAMITATU es posarà en contacte amb els usuaris mitjançant un missatge de correu electrònic a una adreça associada amb cada un d‘ells. Per això, l‘usuari consent que TRAMITATU pugui posar-se en contacte amb ell mitjançant aquest sistema o qualsevol altre mitjà que la Plataforma permeti per les seves característiques tècniques.

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT

L‘usuari reconeix haver llegit la POLÍTICA DE PRIVACITAT de la Plataforma.

També reconeix i consent que TRAMITATU tingui accés, conservi i reveli les seves dades i qualsevol altra informació si així ho exigeix la legislació o si de bona fe la Plataforma considera que aquest accés, conservació i revelació és necessari per complir amb un procediment judicial , fer complir aquest contracte, respondre a reclamacions per vulneració de drets de tercers o protegir els interessos generals de TRAMITATU.

9. CONDICIONS DE PAGAMENT I POLÍTICA DE DESISTIMENT

TRAMITATU ofereix la possibilitat de pagament en línia pels serveis de pagament oferts i sol•licitats. En aquest cas, les condicions de pagament s‘especifiquen en el moment de formalitzar el registre com a usuari abonat i seguint les especificacions del pagament on-line via bancària.

La formalització del registre acceptant pressupostos de TRAMITATU implica el pagament de la quantitat fixada segons tarifa, amb càrrec a la targeta de crèdit de l‘usuari.

L‘usuari podrà renunciar als serveis i treballs sol•licitats si ho notifica a mínim abans de 14 dies naturals després d‘acceptació de pressupostos.

Quant a les formes de pagament per TRAMITATU, seran les relacionades i especificades per la mateixa plataforma al client en el moment de la realització del pagament. Els passos a seguir per realitzar-lo es descriuen doncs, just en el moment que es realitzi l‘operació de compra.

10. BAIXA DE L‘USUARI

L‘usuari registrat pot donar-se de baixa en qualsevol moment des que es rep la confirmació de TRAMITATU conforme s‘ha produït el registre, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització de cap classe, sempre que no hagi sol•licitat un servei que s‘estigui duent a terme per TRAMITATU, i no hagi desistit d‘ell en el termini previst.

Per donar-se de baixa l‘usuari podrà posar-se en contacte amb el nostre servei d‘atenció al client a través del correu electrònic tramitatu@tramitatu.com o enviar una notificació, indicant correu electrònic i la contrasenya / password del servei a: TRAMITATU SL, Alfons XII, Ent 1a, 08006 Barcelona.

11. LEGISLACIÓ I FÒRUM

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Aquesta és la nostra política de Política de Cookies.
Si continues navegant, considerem que acceptes el seu us.
aceptar
  • TramitaTu SL / Reg. Mercantil: Tom 44716 Foli 126 Full 464346 Inscripció 1 Data 11març 2015 / B66488859 / tramitatu@tramitatu.com