a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Diccionari

 • Acotar

Posar les cotes (en un mapa, un pla topogràfic, en un dibuix tècnic, etc.).

 • Assabentat d’Obres

Autorització Municipal que es necessita per realitzar obres o reformes en una vivenda, despatx o local.

 • Autoliquidació de taxes

És l‘operació mitjançant la qual, el propi subjecte passiu, reconeix el fet imposable i realitza la quantificació de l’ import a pagar per l‘obligació a la Hisenda pública.
En l‘autoliquidació s‘emplena un document i es lliura a l‘òrgan de l‘Administració Pública competent.
Així, es presenta la declaració d‘autoliquidació, en la qual consta el codi del model de l’ Impost , la identificació del contribuent i el resultat a pagar, que es calcula a partir de dades econòmiques i personals.

 • Autorització de Turisme

És l’acreditació que necessiten determinades activitats turístiques, per a desenvolupar la seva activitat legalment. Bàsicament activitats d’ Hospedatge.

 • Autorització Sanitària

És l’acreditació que necessiten determinades activitats alimentàries, per a desenvolupar la seva activitat legalment.

 • Autorització Turística

És l’acreditació que necessiten determinades activitats turístiques, per a desenvolupar la seva activitat legalment. Bàsicament activitats d’ Hospedatge.

 • Canvi de nom

Tràmit que s’ha de realitzar davant una Administració , per traslladar la titularitat d’una activitat autoritzada a un tercer.

 • Canvi de titularitat

Tràmit que s’ha de realitzar davant una Administració , per traslladar la titularitat d’una activitat autoritzada a un tercer.

 • Cel ras

Element constructiu situat a certa distància per sota del sostre, del forjat o de la pròpia teulada, per la part interior. De forma habitual es construeix mitjançant peces prefabricades, normalment d’alumini, acer o escaiola, que se situen superposades al forjat i a una certa distància, suportades per filferro, fixacions metàl·liques o de canya i estopa.

 • Comunicació d’Obertura

Autorització Municipal que necessita tenir qualsevol activitat pública o privada abans d’iniciar el seu funcionament.

 • Croquis

Dibuix que esbossa una imatge o una idea , confeccionat a mà alçada i sempre és previ al dibuix definitiu.

 • Emplaçament

Lloc on s’alça o s’ha escollit per alçar-hi, un edifici, un monument, etc. Localització d’un accident geogràfic, d’una població, d’una indústria, etc., dins el seu marc topogràfic.

 • Enllumenat

Conjunt de llums que enllumenen un indret qualsevol. Enllumenat elèctric, de gas, de petroli. Enllumenat públic.

 • Esbós

Dibuix que esbossa una imatge o una idea , confeccionat a mà alçada i sempre és previ al dibuix definitiu.

 • Estructura

Sistema d’elements rígids, enllaçats entre si de manera que no quedi cap grau de llibertat que pugui moure cap d’ells respecte dels altres. En un habitatge, els elements de l’estructura solen ser les bigues. Una dada important és el material amb el qual està fet cada element de l’estructura.

 • Facultatiu

Persona que realitza determinades tasques, per les quals és necessari un títol universitari.

 • Forjat

Element de la construcció, generalment horitzontal,capaç de transmetre les càrregues que suporta així com el seu propi pes als altres elements de l’estructura ( bigues, pilars...). Forma part de l’estructura horitzontal de les diferents plantes d’un edifici.

 • Franquícies

Autorització donada per un fabricant a un distribuïdor o comerciant, de vendre els seus productes i d‘usar certes patents o marques.

 • Gual

Dret de pas per una vorera pública, per estacionar o carregar i descarregar vehicles a l’interior d’un local.

 • Habilitació d’Activitat

Autorització Municipal que necessita tenir qualsevol activitat pública o privada abans d’iniciar el seu funcionament.

 • Horari d‘obertura i tancament

Horari d‘obertura i tancament

Horari en que s‘obre el local i es tanca per a realitzar l‘activitat.

 • Ignifugar

Tractar una matèria combustible amb un producte ignífug per convertir-la en no combustible.

 • Informe Previ

Gestió prèvia que s’ha de fer a qualsevol administració, per tal de garantir que l’activitat que es vol desenvolupar, està permesa i per conèixer els requeriments tècnics i ambientals.

 • Llicència Ambiental Municipal

Autorització Municipal que necessita tenir qualsevol activitat pública o privada abans d’iniciar el seu funcionament.

 • Llicència d’Activitat

Autorització Municipal que necessita tenir qualsevol activitat pública o privada abans d’iniciar el seu funcionament.

 • Llicència d’Obertura

Autorització Municipal que necessita tenir qualsevol activitat pública o privada abans d’iniciar el seu funcionament.

 • Llicència d’Obres

Autorització Municipal que es necessita per realitzar obres o reformes en una vivenda, despatx o local.

 • Llicència Municipal

Autorització Municipal que necessita tenir qualsevol activitat pública o privada abans d’iniciar el seu funcionament.

 • Memòria Tècnica

La memòria tècnica, és un document o informe final, on es recullen tots els passos que hem seguit per construir o resoldre un projecte tècnic, des del plantejament de la feina inicial, fins a la consecució, prova i avaluació del treball final.
Imprescindible de presentar en molts dels tràmits que es realitzen amb l’Administració pública.

 • Mobiliari públic

Qualsevol element instal·lat a la via pública ( bancs, arbres, fanals, papereres, semàfors...)

 • Obertura

Autorització Municipal que necessita tenir qualsevol activitat pública o privada abans d’iniciar el seu funcionament.

 • Permís d’Obres

Autorització Municipal que es necessita per realitzar obres o reformes en una vivenda, despatx o local.

 • Plànol de planta

És la representació gràfica en dos dimensions, de la planta del local. És important definir-hi amb la màxima exactitud possible els espais ( públic, magatzem, banys, mostradors, …) així com els mitjans de protecció activa i passiva ( extintors) i mesures de seguretat pels ocupants ( enllumenat d’emergència, senyalística d’evacuació) .

 • Plànol de secció

Representació gràfica e dos dimensions de l’alçada del local. S’hi ha de representar i acotar l’alçada lliure de terra al forjat i al cel ras en cas d’existir.

 • Quadre de superfícies

Element obligatori del plànol. Descriu els espais del local amb detall de cada superfície en metres quadrats.

 • Quadre de simbologia

Element obligatori del plànol. Descriu les condicions de seguretat del local: llums emergència, extintors, senyalística de sortida i quadre elèctric.

 • Registre Industrial

És l’acreditació que necessiten determinades activitats Industrials, que realitzin transformacions en el seu procés de treball, per a desenvolupar la seva activitat legalment.

 • Vetllador

Defineix un espai d’ocupació a la via pública, determinat per 4 taules, 16 cadires i 1 para-sol .

 • Zona de públic

És l’espai d’un local, destinat a l’ocupació dels clients.

Aquesta és la nostra política de Política de Cookies.
Si continues navegant, considerem que acceptes el seu us.
aceptar
 • TramitaTu SL / Reg. Mercantil: Tom 44716 Foli 126 Full 464346 Inscripció 1 Data 11març 2015 / B66488859 / tramitatu@tramitatu.com