TramitaTu > Notícies > Certificat de Compatibilitat Urbanística (CCU): Preguntes freqüents
Notícies

Certificat de Compatibilitat Urbanística (CCU): Preguntes freqüents

Què és el Certificat de Compatibilitat Urbanística?El Certificat de Compatibilitat Urbanística o CCU, és un tràmit normalitzat en totes les Administracions locals. És l‘estudi de viabilitat urbanística, per determinar que una activitat és admissible en l‘emplaçament proposat.
Molts municipis ho determinen en la seva normativa com a obligatori abans de tramitar la legalització definitiva; sense ell no es pot realitzar la comunicació d‘inici (Llicència d‘Obertura o Ambiental).
En qualsevol cas, es tracta d‘un tràmit que es pot sol·licitar en qualsevol supòsit; és la fórmula per garantir que un projecte serà aprovat pel que fa als usos admesos en una zona urbanística, previ a la signatura d‘un contracte de lloguer o compravenda d‘un local, nau o immoble.

És obligatori tramitar el Certificat de Compatibilitat Urbanística?Com apuntàvem en els paràgrafs anteriors, el tràmit del CCU no és obligatori en tots els supòsits, depèn del municipi, de l‘activitat que es pretén realitzar i sobretot en funció de la seva incidència ambiental, cada ajuntament genera els seus propis requeriments.
De totes maneres, des del punt de vista tècnic, a fi que el promotor d‘una nova activitat es trobi amb un impediment de legalització posterior a una important inversió econòmica, que podria veure‘s compromesa per l‘incompliment de l‘ús proposat. En aquests casos és aconsellable sol·licitar-ho encara que l‘administració no ho disposi com a obligatori.

Quina documentació haurem d‘aportar per a la tramitació d‘un CCU?Cada normativa municipal determinarà la documentació mínima imprescindible a presentar perquè els serveis tècnics puguin emetre la Certificació. En termes generals, a part de les instàncies normalitzades i la liquidació de les taxes municipals per a la seva tramitació, s‘ha d‘aportar una memòria tècnica-descriptiva el més detallada possible, amb les dades del promotor, sigui persona física o jurídica, l‘adreça exacta que es proposa i un detall tècnic de l‘activitat que es pretén desenvolupar, les mesures correctores complementàries que es proposaran i el grau d‘afectació al medi ambient que es preveu, incidint en la minimització d‘aquests efectes. A més s‘haurà de presentar conjuntament amb la documentació administrativa i la memòria tècnica, un emplaçament urbanístic, marcant amb exactitud la ubicació del local o nau.
En alguns casos, el municipi pot requerir la presentació d‘un plànol de planta i secció a les escales normalitzades (1:100 o 1:50) amb la descripció gràfica de la proposta d‘implantació.

En què ens beneficia tramitar un Certificat de Compatibilitat Urbanística?Convé recordar que aquest tràmit, en cas de resposta favorable per part de l‘Administració, garanteix la viabilitat del projecte. Posteriorment, en el tràmit de legalització definitiu, s’hauran de complir les normatives generals, sectorials o locals, en el que fa referència a protecció del medi ambient, prevenció d‘incendis, supressió de barreres arquitectòniques…
Podem concloure, aconsellant la tramitació del Certificat de Compatibilitat Urbanística (CCU) en tots els casos, sigui obligatori o no per part de l‘administració; tenint en compte que es tracta d‘un tràmit senzill, àgil, econòmic i que garanteix la viabilitat posterior del negoci.

Certificat de Compatibilitat Urbanística (CCU): Preguntes freqüents
Aquesta és la nostra política de Política de Cookies.
Si continues navegant, considerem que acceptes el seu us.
aceptar
  • TramitaTu SL / Reg. Mercantil: Tom 44716 Foli 126 Full 464346 Inscripció 1 Data 11març 2015 / B66488859 / tramitatu@tramitatu.com