TramitaTu > Notícies > LLICÈNCIA D‘OBERTURA: Preguntes freqüents.
Notícies

LLICÈNCIA D‘OBERTURA: Preguntes freqüents.

Llicència d‘obertura, ambiental, d‘activitat o comunicació d‘activitat d‘un establiment.Són les quatre formes diferents que podem trobar per denominar l‘autorització administrativa que hem de disposar atorgada pel municipi on pretenem desenvolupar la nostra activitat econòmica.
Tot emprenedor que desitgi iniciar un negoci o titular que desitgi modificar o ampliar les seves condicions haurà de conèixer les característiques de la Llicència Ambiental necessària per poder desenvolupar de forma legal la seva activitat. No solament és necessari per complir amb la llei, també per tenir la tranquil·litat que tot està en regla i que no s‘exposa a expedients disciplinaris que poden derivar en sancions econòmiques o fins i tot en el precinte del negoci. Per descomptat, la llicència ambiental o d‘obertura ha de sol·licitar-se abans d‘iniciar qualsevol activitat.

TRAMITA-LA JA CLICANT AQUÍ!

Què és la llicència ambiental, d‘obertura, d‘activitat o comunicació d‘obertura? Per què és necessària?És una autorizació administrativa que garanteix que l‘establiment compleix amb tota la normativa sectorial, ambiental i de seguretat pròpia i a tercers. Per a això ha de tenir clar quina activitat desenvoluparà per sol·licitar la llicència d‘obertura específica que necessita. Aquesta llicència és obligatòria, per la qual cosa haurà de complir amb els requisits exigits per la normativa vigent perquè li sigui concedida.

Què passa si es canvia d‘activitat?Un canvi d‘activitat en un mateix emplaçament requereix d‘una modificació de la llicència d‘obertura; així mateix, si existeix una modificació o traspàs de la titularitat, haurà de comunicar-se mitjançant un canvi de nom. Fins i tot si l‘activitat es desenvolupa al propi domicili de l‘emprenedor, el titular haurà de disposar de l‘habilitació municipal pertinent.

Tots els requisits de les activitats són iguals? Són iguals per a tots els Ajuntaments?No, cada activitat ha de complir els seus propis requisits. Convé que cada emprenedor s‘informi bé dels tramitis que ha de realitzar i presentar per a la pràctica de la seva activitat econòmica, per així poder complir amb la llei i aconseguir l‘autorització desitjada en lliurar tot el que li sol·liciten.
Per poder desenvolupar qualsevol activitat econòmica cal disposar de l‘autorització administrativa de l‘ajuntament on es vagi a desenvolupar. Cada ajuntament fins i tot cada districte pot tenir unes normes particulars de com s‘han de tramitar les llicències i de la documentació tècnica i administrativa que ha de presentar-se per aconseguir-les.
Conèixer exactament els requisits tècnics de l‘activitat que volem desenvolupar és la garantia que el tràmit de llicència o autorització que es realitzarà en l‘administració municipal serà favorable. Qualsevol permís està regulat per normatives municipals, decrets de la comunitat autònoma i lleis estatals, de les quals cal tenir en compte el seu compliment per garantir la viabilitat del tràmit sol·licitat.
Per tot això, és important que l‘emprenedor no es comprometi o signi cap contracte de lloguer o compravenda del local abans de disposar de la seguretat fefaent que el local compleix els requisits, no existeixen suspensions o afectacions urbanístiques i l‘activitat que desitja desenvolupar compleix amb les normes i requisits d‘aplicació.
Existeixen empreses especialitzades que ens ofereixen Informes Previs realitzant les gestions necessàries per comprovar que no existeix cap afectació urbanística o suspensió de llicències per al nostre local i ens informen dels requisits tècnics que ens van a ser sol·licitats i de les adaptacions que haurem de realitzar. Aquests informes poden garantir l‘èxit del projecte.

Aquí estan els tipus de llicència:Bàsicament i de forma general trobem dos tipus de llicència, d‘acord a les activitats que es desenvolupen:
La d‘activitats innòcues: Són activitats o negocis que no causen molèsties en general, no són insalubres, nocives o perilloses per a les persones i el medi ambient, generalment comerços o oficines. Els requisits tècnics normalment són menors igual que el cost econòmic de la seva legalització.
La d‘activitats classificades: Són les considerades com a activitats molestes i/o perilloses i requereixen el compliment d‘una normativa i unes mesures necessàries i específiques. El cost de les taxes de legalització també sol ser major.

Quins són els terminis per a l‘aprovació?Pel que fa als terminis, l‘emprenedor ha de tenir en compte que l‘aprovació de la llicència pot variar en funció de cada ajuntament. En general són en règim de comunicació, per la qual cosa la presentació de la documentació requerida habilita per a l‘inici de l‘activitat. Solament aquells negocis amb risc important d‘afectació al medi ambient tenen una tramitació més lenta (Llicència Ambiental dins de l‘Annex III). En general, transcorregut un mes després de presentada la documentació, aquesta es considera aprovada de forma definitiva.

No totes les llicències d‘obertura tenen el mateix cost.Els costos de les taxes (impostos) varien en funció del municipi; cada ajuntament genera la seva pròpia norma fiscal. També es té molt en compte la grandària del local i el tipus d‘activitat, com ja hem especificat anteriorment.
El cost del projecte tècnic dependrà de la dificultat tècnica del propi tràmit i de la consultora tècnica contractada per realitzar-ho. El cost dels projectes tècnics necessaris per legalitzar activitats classificades sempre serà superior a les innòcues, ja que l‘administració sol·licita un projecte tècnic i una certificació signada per un facultatiu competent.
Podem trobar consultores tècniques especialitzades amb tarifes realment competents, fins i tot oferint-nos servei online, la qual cosa suposa també un estalvi important de temps.

Alguns requisits importants a tenir en compte per aconseguir la llicència?Llicència d‘obres: Necessària en aquells locals o naus on s‘hagin de que realitzar obres, canvis o modificacions. Haurem de sol·licitar-la amb anterioritat a la Llicència d‘activitat i a l‘inici de la reforma.
Insonorització: Complir els requisits acústics de cada municipi és imprescindible per a totes les activitats de pública concurrència (discoteques, bars musicals, bars, cafès, restaurants…).Un tècnic serà l‘encarregat de donar el vistiplau a l‘estudi realitzat per l‘amo del local sobre l‘impacte i la prevenció acústica.
Higièniques: Les activitats sanitàries, alimentàries, hostaleria, han de complir amb una normativa sanitària obligatòria per a cada sector.
Protecció contra incendis (PCI): Tots els locals, en funció del risc de la seva activitat, la seva superfície i les seves condicions constructives hauran de complir els requisits establerts en el Codi Tècnic per a usos comercials, administratius, de Pública currencia per a activitats industrials. La vigilància de les evacuacions i la protecció activa i passiva contra incendis (extintors, bies, detecció automàtica d‘incendis…) hauran de justificar-se de manera específica en cada projecte.

Els 4 requisits fonamentals per tramitar una llicència:Comunicació amb garanties d‘èxit.
1 - L‘informe previ: Haurem d‘assegurar-nos, millor a través d‘una consultora especialitzada, que el nostre local compleix o pot arribar a complir tots els requisits tècnics que s‘estableixen per al desenvolupament de la nostra activitat.
2 - Visat del projecte: En funció de les característiques del nostre negoci serà obligatori que el nostre projecte estigui signat i visat per un tècnic competent abans de presentar-ho en l‘Administració.
3 - Taxes municipals: Sempre obligatòries.
4 – Presentar tota la documentació tècnic-administrativa requerida per cada administració local.


Quina documentació hem de lliurar per aconseguir la nostra llicència?Aquesta varia depenent de si l‘activitat és innòcua o classificada i de cada municipi.
Si és innòcua solen sol·licitar la següent documentació:
El formulari municipal o Declaració Responsable.
Original i fotocòpia del D.N.I
En cas de tractar-se d‘una persona jurídica, la documentació acreditativa de la societat i del seu representant.
Alta de l‘Impost d‘Activitats Econòmiques.
Un plànol de l‘emplaçament i ubicació del futur negocio
Els plànols de planta del local a escala, normalitzada (1:50 o 1:100)
Memòria tècnica amb la descripció de la titularitat, explicació de l‘activitat a desenvolupar i justificació del compliment de les normatives d‘aplicació.
I finalment, el contracte de lloguer de l‘establiment o l‘escriptura en el cas de ser de la nostra propietat


La llicència exprés o declaració responsable de l‘any 2012.Des de l‘any 2012 ha fet la seva aparició la llicència d‘obertura exprés, amb la intenció d‘agilitar els tràmits administratius. La seva aplicació pot variar en funció del tipus d‘activitat i dels metres del local.En el cas que la nostra activitat pugui beneficiar-se d‘ella, haurem de realitzar una Declaració responsable conforme el local compleix amb tot el necessari per a la seva obertura.
La llicència ambiental, d‘obertura, d‘activitat o comunicació d‘activitat és un requisit obligatori per posar en funcionament qualsevol negoci en un emplaçament determinat. No fer-ho pot provocar l‘inici d‘un expedient de disciplina urbanística que pot derivar en sancions econòmiques i finalment en el precinte de les instal·lacions. Per poder desenvolupar qualsevol activitat, es recomana sol·licitar-la abans del seu inici, evitant problemes afegits a la pròpia arrencada del negoci.
Finalment, i perquè tot vagi bé, des d‘un principi s‘ha de tenir molt clar quin tipus d‘activitat es va a desenvolupar, és innòcua o està considera classificada? També quin tipus de local es necessita i en quin emplaçament. Aquest local, necessita obres? Per descomptat, els projectes tècnics han d‘estar realitzats per tècnics qualificats. Finalment recordar que, comunicada l‘activitat a l‘Administració municipal, aquesta pot iniciar-se immediatament dins de la legalitat vigent.

TRAMITA-LA JA CLICANT AQUÍ!

Casos reals de Llicències d‘Obertura tramitadesBarcelona
Sabadell
Sant Cugat
Terrassa

LLICÈNCIA D‘OBERTURA: Preguntes freqüents.
Aquesta és la nostra política de Política de Cookies.
Si continues navegant, considerem que acceptes el seu us.
aceptar
  • TramitaTu SL / Reg. Mercantil: Tom 44716 Foli 126 Full 464346 Inscripció 1 Data 11març 2015 / B66488859 / tramitatu@tramitatu.com