TramitaTu > Notícies > Efectes de les "superilles" de Barcelona en les llicències d‘activitat.
Notícies

Efectes de les "superilles" de Barcelona en les llicències d‘activitat.

20/06/2016

El projecte de ciutat ideat per l‘Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb l‘Agència d‘Ecologia Urbana es basa, principalment, en la creació d‘unes ‘Superilles‘‘, que tenen com a principal objectiu promoure la biodiversitat, l‘ús dels espais públics, la cohesió social i reduir la petjada que l‘ésser humà deixa en les ciutats. De fet, s‘estima que, gràcies a la seva implantació, el flux de tràfic a la Ciutat Comtal es veurà reduït, en uns pocs anys, fins en 140 000 vehicles.

La primera fase del projecte compren un total de cinc àrees geogràfiques. En concret, Poblenou, Els Corts, Eixample, Hostrafracs i la Plaça dels Glòries. Sens dubte, es tracta d‘un primer pas per reorganitzar la mobilitat dins de l‘espai públic que generarà importants conseqüències a curt, mitjà i llarg termini. En aquest sentit, s‘estima que la implantació d‘aquest sistema també afectarà les llicències ambientals de tot tipus d‘activitats, tema que tractarem més endavant.

En qualsevol cas, amb l‘objectiu d‘explicar millor en què consisteix aquest nou model organitzatiu i arribar a les conclusions pertinents de l‘afectació sobre les llicències d‘activitat o ambientals, anem a efectuar una detallada anàlisi sobre aquest tema. A més, així podrem explicar millor en què consisteix aquest concepte revolucionari.

Què són les Superilles?Són unitats territorials que engloben diverses zones d‘habitatges. Per tant, es tracta de conjunts de carrers i cases que, en general, han d‘entendre‘s com un concepte intermedi entre illa i barri en termes dimensionals. Aquests veïnats han de reunir una sèrie de condicions relacionades amb l‘eficiència que permetran implantar en ells una sèrie de mesures destinades a millorar la qualitat de vida dels barcelonins i dels seus habitants.

L‘objectiu primordial de les Superilles és fer que els veïnats aconsegueixin l‘autosuficiència energètica i, amb això, millorar les condicions de vida dels seus residents, reduint l‘impacte que la contaminació exerceix sobre el seu benestar particular i de la globalitat d‘una gran ciutat, com és Barcelona. En aquest sentit cal destacar que, en el seu mateix concepte d‘ordenació territorial, s‘inclouen plans per racionalitzar i optimitzar els recursos naturals de l‘espai públic i promoure la participació activa de tots els agents. Per tant, ha d‘entendre‘s també com una manera solvent de combatre l‘exclusió social i la desigualtat.

Què tracten d‘aconseguir les Superilles?Sis són els principals objectius que persegueix la creació d‘aquestes unitats territorials:

1. Mobilitat sostenible. Reduir el nombre de vehicles que circulen pels carrers dels veïnats englobats dins de cada Superilla és l‘objectiu primordial de la seva creació. En aquest sentit, el pla estableix la integració d‘un pla ortogonal d‘autobusos i un altre de bicicletes d‘ús públic. Per tant, en fomentar els desplaçaments en bus, bicicleta i a peu, es preveu aconseguir una important reducció dels nivells de soroll i d‘emissions de CO2.
2. Revitalitzar i revalorar l‘espai públic. Els carrers passaran a ser llocs més agradables i confortables per passejar. En aquest sentit, s‘incrementaran el nombre d‘espais d‘oci i, als ja existents, es tractarà de donar nous i més variats usos. De fet, aquest punt pot afectar fortament a les terrasses dels bars de les zones compreses per les Superilles i a la seva legalització.
3. Fomentar la cohesió i el teixit social. En garantir els adequats equipaments de proximitat, es preveu que les activitats que generen riquesa, ocupació i inclusió social es vegin promogudes.
4. Crear més zones verdes i fomentar el seu ús. Una de les claus d‘aquest pla és la millora i rehabilitació dels arbres i les zones verdes de les vies públiques. D‘aquesta forma, segons confirmen diversos estudis, serà possible crear petits hàbitats que atrauran una major varietat d‘aus.
5. Implicar a la ciutadania en els processos de govern. Sens dubte, una de les claus d‘aquest pla resideix a aconseguir implicar als ciutadans en el projecte amb la finalitat que se sentin partícips de la construcció d‘una ciutat més agradable i respectuosa amb el medi ambient.
6. Impulsar un ús adequat dels recursos a través de l‘autosuficiència. Aquest pla urbanístic premia l‘ús d‘energies renovables i la reducció de la demanda d‘aigua potable. I és que, sens dubte, la reducció del consum energètic és clau per aconseguir els propòsits de sostenibilitat.

Com van a afectar les Superilles a les llicències ambientals dels comerços?Des de fa ja bastants anys, qualsevol emprenedor que desitja iniciar una activitat que pugui desenvolupar-se parcialment en la via pública ha de sol·licitar, a l‘Ajuntament de Barcelona, la pertinent llicència ambiental per poder començar a operar. Aquestes vénen regides per l‘Ordenança Municipal d‘Activitats i d‘Intervenció Integral de l‘Administració Ambiental. Una vegada concedida pot tramitar l‘autorització específica d‘ocupació de la via pública.

En línies generals, l‘interessat haurà de presentar un projecte tècnic en el qual es detalli la descripció àmplia de l‘activitat que es desenvoluparà, les característiques, zones i superfícies del local, el càlcul d‘aforament en funció de cada zona, l‘aplicació de les normes sectorials i generals, les condicions d‘adaptació per a persones amb mobilitat reduïda, les mesures de protecció activa i passiva contra incendis i plànols detallats a escala de l‘emplaçament, la planta i la secció.

Aquest projecte, juntament amb la documentació administrativa correctament emplenada, la certificació favorable per part d‘una entitat col·laboradora de l‘administració (solament si l‘activitat ho requereix), al costat de les fotocòpies dels documents d‘identitat i disponibilitat del local proposat (contracte de lloguer o escriptura de propietat) es presenta en el registre del districte corresponent, quedant l‘ACTIVITAT COMUNICADA i podent-se iniciar.

En aquest acte l‘Ajuntament lliurarà les autoliquidacions de taxes i impost de construccions que el titular tindrà 30 dies per liquidar en l‘entitat bancària.

Els serveis tècnics del districte tindran un mes per revisar la documentació presentada i demanar aclariments si ho consideren necessari.

Si l‘activitat legalitzada és susceptible de disposar d‘una autorització d‘ús de la via pública (vetlladors o terrasses, exposicions exteriors, guals, càrrega i descàrrega) haurà de sol·licitar-la després d‘aquest acte, atenent a les condicions tècniques que estableix cada tràmit.

Evidentment, ja que el projecte de la creació de les Superilles afectà l‘ús que es fa de la via pública, així com al consum responsable de recursos energètics i a la reducció dels nivells d‘emissió de sorolls, els empresaris hauran d‘atenir-se a una sèrie de mesures addicionals establertes pel pla. Per exemple, els horaris d‘obertura de les terrasses i la col·locació de les cadires i taules en la via pública quedaran bastant més restringits.

Aquests condicionants no solament afectaran el desenvolupament de l‘activitat en la via pública. Les condicions interiors del local, pel que fa a tots els aspectes ambientals, acústics, de minimització i optimització dels recursos energètics, de salubritat… s‘hi haurà de tenir especial atenció al moment de confeccionar la documentació tècnica.

El tràfic quedarà bastant restringit en aquestes zones, per la qual cosa la concessió de guals i zones de càrrega i descàrrega, hauran d‘estar perfectament justificades. La prioritat passarà a ser pel vianant, per la qual cosa solament es permetrà la circulació de vehicles per a l‘accés a l‘interior d‘edificis o locals amb llicències de guals vigent, o per a operacions de càrrega i descàrrega, normalment en horaris preestablerts, havent de disposar d‘autorització específica per al seu accés.

ConclusionsSense cap dubte les Superilles suposaran un important pas cap endavant en la modernització de Barcelona representant un fort impuls per aconseguir que la Ciutat Comtal sigui més eficient en termes de sostenibilitat mediambiental. No obstant això, en alguns aspectes, els negocis de les zones afectades poden veure‘s perjudicats i haver de reinventar-se per adequar-se a les noves normatives.

En aquest sentit, les seran les llicències ambientals que es veuran més afectades, ja que per ser concedides, requeriran complir de manera escrupolosa una sèrie de mesures que tenen a veure l‘emissió de sorolls, el consum d‘aigua i d‘energia de tot tipus. En qualsevol cas, l‘objectiu és premiar la sostenibilitat i que els carrers siguin un espai d‘ús i gaudiment dels vianants.

En definitiva, tot i que es tracta d‘un procés que influirà fortament en l‘activitat de cada àrea afectada, es preveu que, en un futur a mitjà i llarg termini, quan les obres s‘hagin efectuat i els carrers i negocis estiguin perfectament condicionats, aquests puguin veure augmentada la seva visibilitat.

Hem de ser conscients que, tot i que les tramitacions de llicències ambientals o d‘obertura siguin més exigents pel que fa a les seves condicions, això revertirà en un futur millor.

Efectes de les "superilles" de Barcelona en les llicències d‘activitat.
Aquesta és la nostra política de Política de Cookies.
Si continues navegant, considerem que acceptes el seu us.
aceptar
  • TramitaTu SL / Reg. Mercantil: Tom 44716 Foli 126 Full 464346 Inscripció 1 Data 11març 2015 / B66488859 / tramitatu@tramitatu.com